Запознайте се с Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията

Научете какво правят онлайн платформите, гражданското общество, проверителите на факти, участниците в рекламните технологии и много други, за да се борят с дезинформацията и заблуждаващата информация онлайн.

Фоново изображение със сини геометрични фигури
Фоново изображение със сини геометрични фигури

Transparency Centre

Кои сме ние

Ние сме широка група онлайн платформи, представители на рекламната индустрия, проверители на факти, изследователски и граждански организации. 

 • Нашата мисия

  За да се противопоставим на заплахата от дезинформация и заблуждаваща информация и в отговор на Плана за действие за европейската демокрация и насоките на Европейската комисия, през юни 2022 г. съвместно написахме и подписахме нов Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията.

 • Нашите услуги

  В този Център за прозрачност можете да намерите цялата информация за Кодекса и за всяко от нашите действия за неговото прилагане.

Фоново изображение с жълти геометрични фигури
Фоново изображение с жълти геометрични фигури

ПРОЕКТЪТ

Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията от 2022 г

Кодексът за поведение във връзка с дезинформацията е първият по рода си инструмент, чрез който съответните участници в онлайн информационната екосистема, действащи в ЕС, се споразумяха за стандарти за саморегулация относно борбата с дезинформацията – за първи път през 2018 г. 

 • Уникална инициатива 

  През юни 2021 г. подписалите страни започнаха процес на преразглеждане, който завърши с подписването на нов Кодекс на 16 юни 2022 г. от 34 подписали страни. Новият Кодекс изпълнява целите на насоките на Комисията, представени през май 2021 г.

 • Многофункционалност

  Подписалите страни се ангажираха да предприемат действия в няколко области, като например демонетизиране на разпространението на дезинформация; гарантиране на прозрачността на политическата реклама; овластяване на потребителите; утвърждаване на сътрудничеството с проверителите на факти и осигуряване на по-добър достъп до данни на изследователите. 

 • Водени от главните действащи лица

  Признавайки важността на това Кодексът да бъде устойчив в бъдеще, подписалите го страни се споразумяха да създадат рамка за по-нататъшно сътрудничество чрез Постоянна работна група, както и утвърдена рамка за мониторинг и показатели на ниво услуги за измерване на прилагането и въздействието на Кодекса.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В ИНИЦИАТИВАТА

Как можете да се присъедините

Поканата е насочена към широк кръг заинтересовани страни, включително: доставчици на онлайн услуги, които участват в разпространението на съдържание сред обществеността, като например социални медии, приложения за частни съобщения и търсачки; участници в онлайн рекламната индустрия; доставчици на услуги за електронни разплащания, платформи за електронна търговия, системи за групово финансиране/дарителство, които могат да бъдат използвани за разпространение на дезинформация; заинтересовани страни, които предоставят технологични решения за борба с дезинформацията; проверители на факти и организации на гражданското общество, специализирани в борбата с дезинформацията.

С присъединяването си към Кодекс 2022 новите подписали страни стават част от европейски форум, който обединява различни участници, които искат да подобрят своята дейност, да споделят най-добрите практики и да подобряват сътрудничеството си, за да неутрализират рисковете, произтичащи от разпространението на дезинформация в ЕС.

Фоново изображение със сини геометрични фигури
Фоново изображение със сини геометрични фигури

КАК СТИГНАХМЕ ДОТУК

Пътят на разработване на утвърдения Кодекс от 2022 г

Кодексът за поведение във връзка с дезинформация от 2018 г. събра за първи път участници в бранша от цял свят, които се ангажираха да противодействат на дезинформацията. Като основа на стратегията на ЕС срещу дезинформацията, Кодексът демонстрира, че е ефективен инструмент за ограничаване на разпространението на дезинформация онлайн, включително в периоди на избори, като осигурява бърза реакция при кризи като пандемията от коронавирус и войната в Украйна.

След оценката на Комисията на първия период от прилагането му, през май 2021 г. Комисията публикува подробни насоки за отстраняване на недостатъците на Кодекса от 2018 г., като предложи решения за повишаване на неговата ефективност. Подписалите Кодекса от 2018 г., съвместно с широк кръг от потенциални подписващи страни, участваха в процеса на преразглеждане, който доведе до утвърдения Кодекс, представен на Комисията на 16 юни 2022 г.

Фоново изображение с жълти геометрични фигури
Фоново изображение с жълти геометрични фигури
ПОСТОЯННА РАБОТНА ГРУПА 

Постоянната работна група ще поддържа Кодекса актуален и адекватен на целта си чрез създаването на форум, наред с другото, за преразглеждане и адаптиране на ангажиментите с оглед на технологичното, общественото, пазарното и законодателното развитие.

Работната група е съставена от представители на подписалите страни, групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги, Европейската обсерватория за цифрови медии и Европейската служба за външна дейност и се председателства от Комисията.