Faigh amach faoin gCód Cleachtais maidir le Dífhaisnéis

Faigh amach cad a dhéanann ardáin ar líne, an tsochaí shibhialta, seiceálaithe fíricí, imreoirí teicneolaíochta fógraíochta, agus go leor eile chun dífhaisnéis agus mífhaisnéis a chomhrac ar líne. 

Íomhá cúlra le cruthanna geoiméadrach gorm
Íomhá cúlra le cruthanna geoiméadrach gorm

Transparency Centre

Cé muid

Is grúpa leathan muid d’ardáin ar líne, d’imreoirí sa tionscal fógraíochta, seiceálaithe fíricí, eagraíochtaí taighde agus na sochaí sibhialta. 

 • Ár misean

  Cur i gcoinne bhagairt na dífhaisnéise agus na mífhaisnéise agus mar fhreagairt ar an bPlean Gníomhaíochta um Daonlathas Eorpach agus ar Threoir an Choimisiúin Eorpaigh, scríobhamar agus shíníomar le chéile Cód Cleachtais nua maidir le Dífhaisnéis i mí an Mheithimh 2022.

 • Ár seirbhís

  Tríd an Lárionad Trédhearcachta seo, is féidir leat teacht ar an bhfaisnéis ar fad ar an gCód agus ar gach ceann dár ngníomhartha chun é a chur chun feidhme.

Íomhá chúlra le cruthanna geoiméadracha buí
Íomhá chúlra le cruthanna geoiméadracha buí

AN TIONSCADAL

Cód Cleachtais 2022 maidir le Dífhaisnéis

Is í an chéad chineál uirlise dá leithéid é an Cód Cleachtais um Dífhaisnéis trínar chomhaontaigh páirtithe ábhartha san éiceachóras faisnéise ar líne atá gníomhach san Aontas caighdeáin fhéinrialála chun an dífhaisnéis a chomhrac, – den chéad uair in 2018. 

 • Tionscnamh ar leith 

  I mí an Mheithimh 2021, sheol sínitheoirí próiseas athbhreithnithe a raibh síniú Cód nua mar bhuaic aige an 16 Meitheamh 2022 ag 34 sínitheoir. Tá an Cód nua ag cloí le cuspóirí Threoir an Choimisiúin a tíolacadh i mBealtaine 2021.

 • Ilchuspóireach

  Gheall na sínitheoirí beart a dhéanamh i roinnt réimsí, amhail; luach airgid a bhaint as scaipeadh na dífhaisnéise; trédhearcacht na fógraíochta polaitiúla a áirithiú; úsáideoirí a chumasú; an comhar le seiceálaithe fíricí a fheabhsú; agus rochtain níos fearr ar shonraí a sholáthar do thaighdeoirí. 

 • Faoi stiúir na príomhimreoirí

  Retrieving data. Wait a few seconds and try to cut or copy again.

GLAC PÁIRT SA TIONSCNAMH

Bheith ina sínitheoir

Dírítear an Glao ar raon leathan páirtithe leasmhara, lena n-áirítear: soláthraithe seirbhísí ar líne a ghlacann páirt i scaipeadh ábhair ar an bpobal amhail na meáin shóisialta, feidhmchláir teachtaireachtaí príobháideacha agus innill chuardaigh; imreoirí ón tionscal fógraíochta ar líne; soláthraithe seirbhísí ríomhíocaíochta, ardáin ríomhthráchtála, córais sluamhaoinithe/deonacháin, ar féidir iad a úsáid chun dífhaisnéis a scaipeadh; páirtithe leasmhara a sholáthraíonn réitigh teicneolaíochta chun an dífhaisnéis a chomhrac; seiceálaithe fíricí agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta a dhéanann sainfheidhmiú ar dhul i ngleic le dífhaisnéis.

Trí dhul isteach i gCód 2022, beidh sínitheoirí nua mar chuid d’fhóram uile-AE a thabharfaidh le chéile imreoirí ábhartha éagsúla a fhéachann lena gcuid gníomhaíochtaí a neartú, dea-chleachtais a roinnt agus comhar a fheabhsú chun na rioscaí a eascraíonn as dífhaisnéisiú san Aontas a mhaolú.

Íomhá cúlra le cruthanna geoiméadrach gorm
Íomhá cúlra le cruthanna geoiméadrach gorm

CONAS A THÁNGAMAR ANSEO

An bóthar as ar tháinig Cód Neartaithe 2022

Sa Chód Cleachtais 2018 ar Dhífhaisnéis, tugadh le chéile don chéad uair imreoirí tionscail ar fud an domhain chun tiomantas a thabhairt do chomhrac na dífhaisnéise. Ag croílár na straitéise AE i gcoinne na dífhaisnéise, tá sé cruthaithe ag an gCód gur uirlis éifeachtach í chun teorainn a chur le scaipeadh na dífhaisnéise ar líne, lena n-áirítear le linn tréimhsí toghcháin agus chun freagairt go tapa ar ghéarchéimeanna, amhail paindéim an choróinvíris agus an cogadh san Úcráin.

Tar éis Mheasúnú an Choimisiúin ar a chéad tréimhse cur chun feidhme, d’fhoilsigh an Coimisiún i mBealtaine 2021 Treoir mhionsonraithe chun aghaidh a thabhairt ar easnaimh Chód 2018, ag moladh réitigh chun é a dhéanamh níos éifeachtaí. Ghlac sínitheoirí Chód 2018, i dteannta raon leathan sínitheoirí ionchasacha, páirt sa phróiseas athbhreithnithe as ar eascair an Cód Neartaithe a tíolacadh don Choimisiún an 16 Meitheamh 2022.

Íomhá chúlra le cruthanna geoiméadracha buí
Íomhá chúlra le cruthanna geoiméadracha buí
TASCFHÓRSA BUAN 

Coimeádfaidh an Tascfhórsa buan an Cód cosanta i leith na todhchaí agus oiriúnach don fheidhm, trí fhóram a bhunú – inter alia – chun na gealltanais a athbhreithniú agus a oiriúnú i bhfianaise forbairtí teicneolaíochta, sochaíocha, margaidh agus reachtacha.

Tá an Tascfhórsa comhdhéanta d’ionadaithe sínitheoirí, Grúpa na Rialálaithe Eorpacha um Sheirbhísí Meán Closamhairc, Faireachlann Eorpach na Meán Digiteach agus an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí agus is é an Coimisiún atá ina chathaoirleach air.