Upptäck uppförandekoden om desinformation

Ta reda på vad onlineplattformar, det civila samhället, faktagranskare, annonsaktörer och många andra gör för att bekämpa desinformation och felaktig information på nätet. 

Bakgrundsbild med blå geometriska former
Bakgrundsbild med blå geometriska former

Transparency Centre

Vilka vi är

Vi är en bred grupp av onlineplattformar, aktörer inom reklambranschen, faktagranskare, forsknings- och civilsamhällesorganisationer. 

 • Vårt uppdrag

  Att motverka hotet från desinformation och falsk information och som svar på den europeiska handlingsplanen för demokrati och Europeiska kommissionens vägledning skrev och undertecknade vi tillsammans en ny uppförandekod om desinformation i juni 2022.

 • Vår tjänst

  Här kan du hitta all information om koden och våra olika åtgärder för att genomföra den.

Bakgrundsbild med gula geometriska former
Bakgrundsbild med gula geometriska former

PROJEKTET

2022 års uppförandekod om desinformation

Uppförandekoden för desinformation är ett unikt verktyg genom vilket relevanta aktörer i ekosystemet för information på nätet som är verksamma i EU har kommit överens om självreglerande standarder för att bekämpa desinformation – För första gången 2018. 

 • Ett unikt initiativ 

  I juni 2021 inledde undertecknarna en översynsprocess som kulminerade i 34 undertecknanden av en ny kod den 16 juni 2022. Den nya koden uppfyller målen i kommissionens riktlinjer som lades fram i maj 2021.

 • Multifunktionell

  Undertecknarna har åtagit sig att vidta åtgärder på flera områden, t.ex. att demonetisera spridningen av desinformation, garantera insyn i politisk reklam, ge användarna mer inflytande, förbättra samarbetet med faktagranskare och ge forskare bättre tillgång till data. 

 • Leds av huvudaktörerna

  Med avsikt att göra koden framtidssäkrad enades undertecknarna om att upprätta ett ramverk för ytterligare samarbete genom en permanent arbetsgrupp, tillsammans med ett förstärkt övervakningsramverk och indikatorer på tjänstemannanivå för att mäta kodens implementering och inverkan.

DELTA I INITIATIVET

Bli en undertecknare

Inbjudan riktar sig till ett brett spektrum av intressenter, bland annat leverantörer av onlinetjänster som deltar i spridningen av innehåll till allmänheten, t.ex. sociala medier, privatmeddelandeappar och sökmotorer, aktörer inom nätreklambranschen, leverantörer av e-betalningstjänster, e-handelsplattformar och system för crowdfunding/donationer som kan användas för att sprida desinformation, intressenter som tillhandahåller tekniska lösningar för att motverka desinformation, faktagranskare och organisationer i det civila samhället som specialiserar sig på att motverka desinformation.

Genom att ansluta sig till 2022 års kod kommer nya undertecknare att ingå i ett EU-omfattande forum som samlar en rad olika relevanta aktörer som försöker stärka sina åtgärder, dela med sig av bästa praxis och förbättra samarbetet för att minska riskerna med desinformation i EU.

Bakgrundsbild med blå geometriska former
Bakgrundsbild med blå geometriska former

HUR VI HAMNADE HÄR

Vägen som ledde till 2022 års förstärkta kod

2018 års uppförandekod om desinformation samlade för första gången världsomspännande branschaktörer för att åta sig att motverka desinformation. Koden är kärnan i EU:s strategi mot desinformation och har visat sig vara ett effektivt verktyg för att begränsa spridningen av desinformation på nätet, bland annat under valperioder och för att snabbt reagera på kriser, som t.ex. pandemin av coronavirus och kriget i Ukraina.

Efter kommissionens bedömning av den första genomförandeperioden publicerade man i maj 2021 detaljerade riktlinjer för att åtgärda bristerna i 2018 års kod samt förslag på lösningar för att göra den mer effektiv. Undertecknarna av 2018 års kod, tillsammans med ett stort antal potentiella undertecknare, deltog i översynsprocessen som ledde till den förstärkta kod som lades fram för kommissionen den 16 juni 2022.

Bakgrundsbild med gula geometriska former
Bakgrundsbild med gula geometriska former
PERMANENT ARBETSGRUPP 

Den permanenta arbetsgruppen kommer att se till att koden är framtidssäkrad och ändamålsenlig genom att inrätta ett forum – bland annat – för att se över och anpassa åtagandena med hänsyn till den tekniska, samhälleliga, marknadsmässiga och lagstiftningsmässiga utvecklingen.

Arbetsgruppen består av företrädare för undertecknarna, europeiska gruppen av regleringsmyndigheter för audiovisuella medietjänster, europeiska observationsorganet för digitala medier och europeiska utrikestjänsten, och leds av kommissionen.