Tutvuge väärinfot käsitleva tegevusjuhendiga

Vaadake, mida teevad veebiplatvormid, kodanikuühiskond, faktikontrollijad, reklaamitehnoloogia valdkonnas tegutsejad ja paljud teised internetis leviva väärinfo vastu võitlemiseks. 

Siniste geomeetriliste kujunditega taustpilt
Siniste geomeetriliste kujunditega taustpilt

Transparency Centre

Kes me oleme

Meie ulatuslikku rühma kuuluvad veebiplatvormid, reklaamivaldkonna tegijad, faktikontrollijad, uurimis- ja kodanikuühiskonna organisatsioonid. 

 • Meie missioon

  Väärinfo ohu vastu võitlemiseks ning vastuseks Euroopa demokraatia tegevuskavale ja Euroopa Komisjoni suunistele kirjutasime ühiselt ja allkirjastasime 2022. aasta juunis uue väärinfot käsitleva tegevusjuhendi.

 • Meie teenus

  Selle läbipaistvuskeskuse kaudu leiate kogu teabe tegevusjuhendi ja kõigi meie tegevuste kohta selle rakendamiseks.

Kollaste geomeetriliste kujunditega taustpilt
Kollaste geomeetriliste kujunditega taustpilt

PROJEKT

2022. aasta väärinfot käsitlev tegevusjuhend

Väärinfot käsitlev tegevusjuhend on esimene omalaadne vahend, mille kaudu ELis tegutsevad veebipõhise teabe ökosüsteemiga seotud isikud leppisid kokku isereguleeruvad normid väärinfo vastu võitlemiseks – esmakordselt 2018. aastal. 

 • Ainulaadne algatus 

  2021. aasta juunis algatasid allkirjutanud riigid läbivaatamisprotsessi, mis kulmineerus uue tegevusjuhendi allkirjastamisega 16. juunil 2022. aastal 34 allakirjutanu poolt. Uus tegevusjuhend täidab komisjoni 2021. aasta mais välja antud suuniste eesmärke.

 • Mitmeotstarbeline

  Allakirjutanud kohustusid rakendama meetmeid mitmes valdkonnas, näiteks väärinfo levitamise demonetariseerimine, poliitilise reklaami selguse tagamine, kasutajate motiveerimine, koostöö tõhustamine faktikontrollijatega ja teadlastele parema juurdepääsu tagamine andmetele. 

 • Peamiste tegijate juhtimisel

  Tunnistades, kui oluline on muuta juhend tulevikukindlaks, leppisid allakirjutanud kokku, et alalise rakkerühma kaudu luuakse raamistik edasiseks koostööks ning tugevdatud järelevalveraamistik ja teenusetaseme näitajad juhendi rakendamise ja mõju mõõtmiseks.

OSALEGE ALGATUSES

Allakirjutajaks saamine

See üleskutse on mõeldud paljudele sidusrühmadele, sealhulgas: veebiteenuste pakkujad, kes osalevad avalikkusele sisu levitamises, nagu sotsiaalmeedia, privaatsõnumirakendused ja otsingumootorid; veebireklaami valdkonna tegijad; e-makseteenuste, e-kaubanduse platvormide, ühisrahastus- ja annetussüsteemide pakkujad, kelle süsteeme võidakse kasutada väärinfo levitamiseks; sidusrühmad, kes pakuvad väärinfo vastu võitlemiseks tehnoloogilisi lahendusi; faktikontrollijad ja väärinfo vastu võitlemisele spetsialiseerunud kodanikuühiskonna organisatsioonid.

2022. aasta juhendiga liitudes saavad uued allakirjutajad osa kogu ELi hõlmavast foorumist, mis koondab mitmesuguseid tegijaid, kes püüavad tugevdada oma tegevust, jagada parimaid tavasid ja parandada koostööd, et vähendada väärinfost tulenevaid riske ELis.

Siniste geomeetriliste kujunditega taustpilt
Siniste geomeetriliste kujunditega taustpilt

KUIDAS ME SIIA JÕUDSIME

Tee, mis viis 2022. aasta tugevdatud juhendi valmimiseni

2018. aasta väärinfot käsitlev tegevusjuhend tõi esmakordselt kokku kogu maailma valdkondade tegijad, kes võtsid endale kohustuse võidelda väärinfo vastu. ELi väärinfovastase strateegia keskmes olev juhend on osutunud tõhusaks vahendiks veebipõhise väärinfo leviku piiramisel, sealhulgas valimiste ajal, ja kiireks reageerimiseks kriisidele, nagu koronaviiruse pandeemia ja sõda Ukrainas.

Pärast juhendi esimese rakendusperioodi hindamist avaldas komisjon 2021. aasta mais üksikasjalikud juhised 2018. aasta tegevusjuhendi puuduste kõrvaldamiseks, pakkudes välja lahendusi selle tõhustamiseks. 2018. aasta tegevusjuhendile allakirjutanud, kellega ühines hiljem veel suur hulk allakirjutajad, osalesid läbivaatamisprotsessis, mille tulemusel esitati komisjonile 16. juunil 2022 tugevdatud tegevusjuhend.

Kollaste geomeetriliste kujunditega taustpilt
Kollaste geomeetriliste kujunditega taustpilt
ALALINE RAKKERÜHM 

Alaline rakkerühm hoiab tegevusjuhendi tulevikukindla ja eesmärgipärasena, luues muu hulgas foorumi, mille ülesanne on kohustusi tehnoloogia, ühiskonna, turu ja seadusandluse arengut silmas pidades üle vaadata ning kohandada.

Rakkerühm koosneb allakirjutanute, Euroopa audiovisuaalseid meediateenuseid reguleerivate asutuste rakkerühma, Euroopa digitaalmeedia vaatluskeskuse ja Euroopa välisteenistuse esindajatest ning seda juhib komisjon.