Zoznámte sa s Kódexom postupov v oblasti dezinformácií

Zistite, čo robia online platformy, občianska spoločnosť, subjekty overujúce fakty, hráči v oblasti reklamných technológií a mnohí ďalší v boji proti dezinformáciám a zavádzaniu na internete. 

Obrázok na pozadí s modrými geometrickými tvarmi
Obrázok na pozadí s modrými geometrickými tvarmi

Transparency Centre

Kto sme

Sme široká skupina online platforiem, hráčov v reklamnom priemysle, overovateľov faktov, výskumných a občianskych organizácií. 

 • Naša misia

  Aby sme čelili hrozbe dezinformácií a dezinformácií a v reakcii na Európsky akčný plán pre demokraciu a usmernenia Európskej komisie, spoločne sme napísali a v júni 2022 podpísali nový kódex postupov v oblasti dezinformácií.

 • Naše služby

  V tomto centre pre transparentnosť nájdete všetky informácie o kódexe a o každom z našich opatrení na jeho implementáciu.

Obrázok na pozadí so žltými geometrickými tvarmi
Obrázok na pozadí so žltými geometrickými tvarmi

PROJEKT

Kódex postupov v oblasti dezinformácií z roku 2022

Kódex postupov v oblasti dezinformácií je prvým nástrojom svojho druhu, prostredníctvom ktorého sa relevantní aktéri online informačného ekosystému pôsobiaci v EÚ dohodli na samoregulačných normách boja proti dezinformáciám – prvýkrát v roku 2018. 

 • Jedinečná iniciatíva 

  V júni 2021 začali signatári proces revízie, ktorý vyvrcholil podpísaním nového kódexu 16. júna 2022 34 signatármi. Nový kódex napĺňa ciele usmernenia Komisie predloženého v máji 2021.

 • Viacúčelový

  Signatári sa zaviazali prijať opatrenia vo viacerých oblastiach, ako je napríklad demonetizácia šírenia dezinformácií, zabezpečenie transparentnosti politickej reklamy, posilnenie postavenia používateľov, posilnenie spolupráce s overovateľmi faktov a poskytnutie lepšieho prístupu k údajom výskumným pracovníkom. 

 • Pod vedením hlavných aktérov

  Keďže si signatári uvedomujú dôležitosť zabezpečenia kódexu do budúcnosti, dohodli sa na vytvorení rámca pre ďalšiu spoluprácu prostredníctvom stálej pracovnej skupiny, ako aj na posilnenom monitorovacom rámci a ukazovateľoch na úrovni služieb na meranie vykonávania a vplyvu kódexu.

ZAPOJIŤ SA DO INICIATÍVY

Stať sa signatárom

Táto výzva je určená širokému spektru zainteresovaných strán vrátane: poskytovateľov online služieb, ktorí sa podieľajú na šírení obsahu verejnosti, ako sú sociálne médiá, aplikácie na zasielanie súkromných správ a vyhľadávače; subjektov z odvetvia online reklamy; poskytovateľov služieb elektronických platieb, platforiem elektronického obchodu, systémov hromadného financovania/donorských systémov, ktoré sa môžu využívať na šírenie dezinformácií; zainteresovaných strán, ktoré poskytujú technologické riešenia na boj proti dezinformáciám; subjektov overujúcich fakty a organizácií občianskej spoločnosti špecializujúcich sa na boj proti dezinformáciám.

Pripojením sa ku kódexu 2022 sa noví signatári stanú súčasťou celoeurópskeho fóra, ktoré združuje rôzne relevantné subjekty, ktoré sa snažia posilniť svoje opatrenia, vymieňať si osvedčené postupy a zlepšiť spoluprácu s cieľom zmierniť riziká vyplývajúce z dezinformácií v EÚ.

Obrázok na pozadí s modrými geometrickými tvarmi
Obrázok na pozadí s modrými geometrickými tvarmi

AKO SME SA SEM DOSTALI

Cesta, ktorá viedla k posilnenému kódexu 2022

V Kódexe postupov v oblasti dezinformácií z roku 2018 sa po prvýkrát stretli aktéri z celého odvetvia, aby sa zaviazali bojovať proti dezinformáciám. Kódex, ktorý je jadrom stratégie EÚ proti dezinformáciám, sa osvedčil ako účinný nástroj na obmedzenie šírenia dezinformácií online, a to aj počas volebných období, a na rýchlu reakciu na krízy, ako bola pandémia koronavírusu a vojna na Ukrajine.

V nadväznosti na hodnotenie prvého obdobia vykonávania kódexu Komisia v máji 2021 uverejnila podrobné usmernenia na riešenie nedostatkov kódexu z roku 2018, v ktorých navrhla riešenia na jeho zefektívnenie. Signatári kódexu z roku 2018, ku ktorým sa pripojilo široké spektrum potenciálnych signatárov, sa zapojili do procesu revízie, ktorý viedol k posilnenému kódexu predloženému Komisii 16. júna 2022.

Obrázok na pozadí so žltými geometrickými tvarmi
Obrázok na pozadí so žltými geometrickými tvarmi
STÁLA PRACOVNÁ SKUPINA 

Stála pracovná skupina zabezpečí, aby bol kódex odolný voči budúcnosti a vhodný na daný účel, a to okrem iného vytvorením fóra na preskúmanie a prispôsobenie záväzkov vzhľadom na technologický, spoločenský, trhový a legislatívny vývoj.

Pracovnú skupinu tvoria zástupcovia signatárov, Európskej skupiny regulačných orgánov pre audiovizuálne mediálne služby, Európskeho strediska pre sledovanie digitálnych médií a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a predsedá jej Komisia.