LIITUGE MEIEGA

Potentsiaalsed allakirjutajad

16. juunil 2022 esitletud uus väärinfot käsitlev tegevusjuhend on uuenduslik, vabatahtlik, kaasreguleeriv vahend, mille on koostanud ja allkirjastanud 34 allakirjutanut. Juhendi praegused allakirjutanud koos komisjoni, Euroopa välisteenistuse (EEAS), Euroopa audiovisuaalseid meediateenuseid reguleerivate asutuste töörühma (ERGA) ja Euroopa digitaalmeedia vaatluskeskusega (EDMO) avaldavad üleskutse, millega kutsutakse uusi ELis tegutsevaid veebipõhise teabe ökosüsteemi osalisi üles juhendiga ühinema.
Allakirjutajaks saamisest huvitatud sidusrühmad peaksid esitama rakkerühmale e-posti teel lühikese ülevaate oma organisatsioonist, pakutavatest teenustest ning kirjelduse selle kohta, milliseid kohustusi ja meetmeid nad soovivad uue tegevusjuhendi alusel toetada.

Kellele on üleskutse mõeldud?

See üleskutse on mõeldud paljudele sidusrühmadele, sealhulgas: veebiteenuste pakkujad, kes osalevad avalikkusele sisu levitamises, nagu sotsiaalmeedia, privaatsõnumirakendused ja otsingumootorid; veebireklaami valdkonna tegijad; e-makseteenuste, e-kaubanduse platvormide, ühisrahastus- ja annetussüsteemide pakkujad, kelle süsteeme võidakse kasutada väärinfo levitamiseks; sidusrühmad, kes pakuvad väärinfo vastu võitlemiseks tehnoloogilisi lahendusi; faktikontrollijad ja väärinfo vastu võitlemisele spetsialiseerunud kodanikuühiskonna organisatsioonid.
2022. aasta juhendiga liitudes saavad uued allakirjutajad osa kogu ELi hõlmavast foorumist, mis koondab mitmesuguseid tegijaid, kes püüavad tugevdada oma tegevust, jagada parimaid tavasid ja parandada koostööd, et vähendada väärinfost tulenevaid riske ELis.
Kollaste geomeetriliste kujunditega taustpilt
Kollaste geomeetriliste kujunditega taustpilt
Liituge läbipaistvuskeskuse allakirjutanutega
Tegevusjuhendi rakkerühm ootab huviga potentsiaalsete allkirjastajate sooviavaldusi.
Siniste geomeetriliste kujunditega taustpilt