ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАС

Потенциални подписващи страни

Новият Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията от 2022 г., представен на 16 юни 2022 г., е иновативен, доброволен инструмент за съвместна регулация, разработен и подписан от 34 подписали страни. Страните, подписали Кодекса понастоящем, заедно с Комисията, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) и Европейската обсерватория за цифрови медии (EDMO), публикуват покана за заявяване на интерес, с която приканват нови представители на онлайн информационната екосистема, действащи в ЕС, да се присъединят към Кодекса.
Заинтересованите страни, които желаят да се присъединят към Кодекса, трябва да изпратят на работната група по електронна поща кратка информация за своята организация, услугите, които предоставят, и описание на ангажиментите и мерките, които биха искали да се включат в рамките на новия Кодекс.

Към кого е насочена поканата?

Поканата е насочена към широк кръг заинтересовани страни, включително: доставчици на онлайн услуги, които участват в разпространението на съдържание сред обществеността, като например социални медии, приложения за частни съобщения и търсачки; участници в онлайн рекламната индустрия; доставчици на услуги за електронни разплащания, платформи за електронна търговия, системи за групово финансиране/дарителство, които могат да бъдат използвани за разпространение на дезинформация; заинтересовани страни, които предоставят технологични решения за борба с дезинформацията; проверители на факти и организации на гражданското общество, специализирани в борбата с дезинформацията.
Присъединявайки се към Кодекса от 2022 г., новите подписали страни ще станат част от общоевропейски форум, обединяващ различни заинтересовани участници, които се стремят да утвърдят действията си, да обменят най-добри практики и да подобрят сътрудничеството си за намаляване на рисковете, произтичащи от дезинформацията в ЕС.
Фоново изображение с жълти геометрични фигури
Фоново изображение с жълти геометрични фигури
Присъединете се към подписалите към Центъра за прозрачност
Постоянната работна група във връзка с Кодекса за поведение очаква потенциалните подписващи страни, които ще подадат декларация за интерес.
Фоново изображение със сини геометрични фигури