Структурни показатели

Съгласно ангажимент 41 от Кодекса подписалите страни се ангажират да работят в рамките на Постоянната работна група за разработване на структурни показатели, предназначени за оценка на ефективността на Кодекса за намаляване на разпространението на онлайн дезинформация за всяка от съответните подписали страни и за цялата онлайн екосистема в ЕС и на равнище държави членки. Подписалите страни ще си сътрудничат със съответните участници в това отношение, включително с ERGA и EDMO.

За тази цел подписалите страни създадоха работна група през юни 2022 г. след представянето на утвърдения Кодекс. Работната група ще докладва за напредъка си на Постоянната работна група на всеки три месеца и ще се консултира с експерти, включително EDMO и ERGA.

Работната група ще публикува своите измервания на структурните показатели в съответствие с първия пълен доклад на подписалите страни, както и пълната си методология, с разбирането, че с течение на времето те може да се нуждаят от усъвършенстване.