O KÓDEXE

Úvod do kódexu

Kódex postupov v oblasti dezinformácií je prvým nástrojom svojho druhu, prostredníctvom ktorého sa relevantní aktéri v odvetví po prvýkrát v roku 2018 dohodli na samoregulačných normách boja proti dezinformáciám. Proces jej revízie sa začal v júni 2021 a vyvrcholil jej podpísaním a predložením 16. júna 2022 34 signatármi. Spĺňa ciele usmernenia Komisie predloženého v máji 2021.

Posilnený kódex postupov obsahuje 44 záväzkov a 128 konkrétnych opatrení v týchto oblastiach: