Ochrana osobných údajov

Dátum účinnosti: 9. február 2023

Centrum pre transparentnosť (ďalej len „my“, „nás“, „naše“ alebo „organizácia“) sa zaväzuje chrániť súkromie osôb, ktoré navštívia naše webové stránky. Zaväzujeme sa chrániť súkromie právnických osôb len vtedy, ak sa to môže uplatniť podľa platného zákona. Cieľom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je informovať o našich zásadách týkajúcich sa zhromažďovania, používania a zverejňovania osobných údajov pri prehliadaní našich webových stránok a o možnostiach, ktoré máte v súvislosti s týmito údajmi.

Používaním našej webovej stránky súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito zásadami.

Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa postupov organizácie v oblasti ochrany osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom tohto e-mailu.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na tieto webové stránky: https://transpcentre.wpengine.com/

Čo zbierame?

Zhromažďujeme nasledujúce typy informácií na rôzne účely (uvedené nižšie), aby sme vám mohli poskytovať a zlepšovať naše služby:

 • Osobné údaje
 • Údaje o používaní
 • Údaje o polohe
 • Sledovanie údajov súborov cookie

Osobné údaje

Keď nás kontaktujete v súvislosti so získaním informácií o našich službách, keď sa zaregistrujete na naše podujatia alebo keď sa uchádzate o prácu v Transparency Centre, musíte poskytnúť osobné kontaktné údaje, ktoré sa dajú použiť na kontaktovanie alebo identifikáciu vašej osoby. Osobne identifikovateľné informácie môžu okrem iného zahŕňať:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa

Údaje o používaní

Môžeme tiež zhromažďovať informácie o tom, ako sa služba využíva („údaje o používaní“). Tieto údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu vášho počítača (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky našich webových lokalít, ktoré ste navštívili, čas a dátum vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadenia a iné diagnostické údaje.

Údaje o polohe

Môžeme používať a ukladať informácie o vašej polohe, ak nám na to dáte súhlas („údaje o polohe“). Tieto údaje používame na poskytovanie funkcií našej služby a na zlepšovanie a prispôsobovanie ponúkaných služieb.

Pri používaní našich webových stránok môžete kedykoľvek povoliť alebo zakázať lokalizačné služby prostredníctvom nastavení zariadenia.

Sledovanie údajov súborov cookie

Na sledovanie aktivity na našich webových stránkach a uchovávanie určitých informácií používame súbory cookie a podobné technológie sledovania.

Ďalšie informácie o súboroch cookie a príklady súborov cookie, ktoré používame, nájdete na stránke Zásady používania súborov cookie.

Ako používame vaše údaje?

Centrum pre transparentnosť používa zhromaždené údaje na rôzne účely, ktoré sú podrobne opísané nižšie.

Transparency Centre používa osobné údaje našich (potenciálnych) signatárov na vykonávanie požadovaných služieb. Ak napríklad odošlete žiadosť, aby ste nás informovali o svojom záujme stať sa signatárom, použijeme vami poskytnuté informácie na zasielanie oznámení o ďalších krokoch, ktoré vám pomôžu stať sa signatárom, a informácií o našej skupine.

Uchovávanie údajov

Centrum transparentnosti bude uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to potrebné na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu potrebnom na splnenie našich zákonných povinností (napríklad ak sme povinní uchovávať vaše údaje na splnenie platných zákonov), na riešenie sporov a na presadzovanie našich právnych dohôd a zásad.

Centrum transparentnosti bude uchovávať údaje o používaní aj na účely internej analýzy. Údaje o používaní sa vo všeobecnosti uchovávajú kratšiu dobu, okrem prípadov, keď sa tieto údaje používajú na posilnenie bezpečnosti alebo zlepšenie funkčnosti našej služby, alebo ak sme zo zákona povinní uchovávať tieto údaje dlhšie.

Prenos údajov

Vaše informácie vrátane osobných údajov sa môžu prenášať do počítačov umiestnených mimo vášho štátu, provincie, krajiny alebo inej vládnej jurisdikcie, kde sa zákony o ochrane údajov môžu líšiť od zákonov vašej jurisdikcie.

Upozorňujeme, že údaje vrátane osobných údajov prenášame do Belgicka a spracúvame ich tam. Naše webhostingové servery a dátové centrá sa nachádzajú v Belgicku.

Váš súhlas s týmito zásadami ochrany osobných údajov, po ktorom nasleduje odoslanie takýchto informácií, predstavuje váš súhlas s týmto prenosom.

Centrum transparentnosti podnikne všetky kroky potrebné na zabezpečenie bezpečného zaobchádzania s vašimi údajmi v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a žiadny prenos vašich osobných údajov do organizácie alebo krajiny sa neuskutoční, pokiaľ nebudú zavedené primerané kontroly vrátane zabezpečenia vašich údajov a iných osobných informácií.

Bezpečnosť údajov

Bezpečnosť vašich údajov je pre nás dôležitá, ale nezabúdajte, že žiadny spôsob prenosu cez internet ani spôsob elektronického ukladania nie je stopercentne bezpečný. Hoci sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu vašich osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Súhlasíte a prijímate riziká spojené s používaním internetu.

Vaše práva

Centrum pre transparentnosť sa snaží prijať primerané kroky, aby vám umožnilo opraviť, zmeniť, vymazať alebo obmedziť používanie vašich osobných údajov.

Ak chcete byť informovaní o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame, a ak chcete, aby boli z našich systémov odstránené, kontaktujte nás.

Za určitých okolností máte právo:

 • Prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame, a získanie ich kópie
 • opraviť akékoľvek osobné údaje, ktoré o vás uchovávame a ktoré sú nepresné.
 • Podanie sťažnosti príslušnému dozornému orgánu
 • Požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú („právo byť zabudnutý“).

Ak sa to vzťahuje na vašu situáciu podľa platných právnych predpisov, môžete mať právo na prenosnosť údajov, pokiaľ ide o informácie, ktoré ste poskytli centru Transparency.Ak máme povinnosť splniť prenosnosť, môžete požiadať o získanie kópie vašich osobných údajov v bežne používanom elektronickom formáte, aby ste ich mohli spravovať a presúvať.

Upozorňujeme, že pred odpoveďou na takéto žiadosti vás môžeme požiadať o overenie vašej totožnosti.

Poskytovatelia služieb

Na uľahčenie poskytovania služieb môžeme využívať spoločnosti a jednotlivcov tretích strán (ďalej len „poskytovatelia služieb“), ktorí poskytujú služby v našom mene, vykonávajú služby súvisiace so službami alebo nám pomáhajú pri analýze používania našich služieb. Najmä na hosting a údržbu tejto webovej stránky môžeme využívať podporu tretích strán.

Tieto tretie strany majú prístup k vašim osobným údajom len na vykonávanie týchto úloh v našom mene a sú povinné ich nezverejňovať ani nepoužívať na iné účely.

Odmietame našu zodpovednosť a nenesieme zodpovednosť za žiadne náklady a/alebo škody, ktoré vám môžu spôsobiť poskytovatelia služieb.

Analytika

Na monitorovanie a analýzu používania našich služieb môžeme využívať služby tretích strán.

Služba Google Analytics

Služba Google Analytics je webová analytická služba spoločnosti Google, ktorá sleduje a informuje o návštevnosti webových stránok. Spoločnosť Google používa zhromaždené údaje na sledovanie a monitorovanie používania našej služby. Tieto údaje sa zdieľajú s inými službami spoločnosti Google. Spoločnosť Google môže zhromaždené údaje použiť na kontextové prispôsobenie a personalizáciu reklám svojej vlastnej reklamnej siete.

Svoju aktivitu na Službe môžete odmietnuť a sprístupniť službe Google Analytics nainštalovaním doplnku prehliadača Google Analytics na odmietnutie. Tento doplnok zabraňuje JavaScriptu Google Analytics (ga.js, analytics.js a dc.js) zdieľať informácie o aktivitách návštev so službou Google Analytics.

Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na webovej stránke s podmienkami ochrany osobných údajov spoločnosti Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Odkazy na iné stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na iné stránky, ktoré nie sú prevádzkované nami. Ak kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaní na stránku tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zásady ochrany osobných údajov každej navštívenej stránky.

Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán a nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť.

Ochrana súkromia detí

Naša služba nie je určená osobám mladším ako 13 rokov, prípadne mladším ako 13 rokov podľa osobitného zákona, ktorý sa môže uplatňovať, ale nie mladším ako 13 rokov („deti“).

Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od osôb mladších ako 13 rokov. Ak ste rodič alebo opatrovník a viete, že nám vaše dieťa poskytlo osobné údaje, kontaktujte nás. Ak zistíme, že sme zhromažďovali osobné údaje detí bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto informácií z našich serverov.

Zverejnenie pre orgány činné v trestnom konaní

Za určitých okolností môže byť Transparency Centre povinné zverejniť vaše osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo ak ide o odpoveď na platnú žiadosť orgánov verejnej moci (napr. súdu alebo vládneho orgánu).

Právne požiadavky a hranice zodpovednosti

Centrum pre transparentnosť môže zverejniť vaše osobné údaje v dobrej viere, že takéto konanie je nevyhnutné na:

 • Splnenie zákonnej povinnosti
 • Ochrana a obrana práv alebo majetku Transparency Centre
 • predchádzanie alebo vyšetrovanie možného protiprávneho konania v súvislosti so službou.
 • ochrana osobnej bezpečnosti používateľov služby alebo verejnosti
 • Na ochranu pred právnou zodpovednosťou

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. O všetkých zmenách vás budeme informovať zverejnením nových zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali tieto zásady ochrany osobných údajov a zisťovali ich prípadné zmeny. Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov sú účinné od ich zverejnenia na tejto stránke.

E-mailový podvod

Počet e-mailových podvodov v posledných rokoch výrazne vzrástol, kyberzločinci sú čoraz inteligentnejší a v boji proti nim potrebujeme vašu pomoc.

Kyberzločinci využijú všetky prostriedky, aby vás oklamali a prinútili zdieľať vaše osobné údaje, finančné informácie alebo dokonca od vás požadovali nevyžiadané a trestné platby. Väčšina kyberzločincov sa pokúsi kontaktovať vysokopostavených predstaviteľov spoločnosti a vytvorí pocit naliehavosti.

Nezabudnite, že existuje mnoho podvodných techník a aj pri súčasných technológiách mnohé e-mailové podvody obchádzajú bezpečnostné opatrenia zavedené spoločnosťami.

Čo robiť v prípade pochybností?

Ak si nie ste istí, či je e-mail legitímny, vaším najlepším priateľom je oddelenie IKT/IT/bezpečnosti. Môžu pomôcť pri vyšetrovaní pôvodu a oprávnenosti e-mailu.

Ako nahlásiť podvodné e-maily?

Ak chcete nahlásiť podvodný e-mail alebo získať pomoc pri ochrane svojich údajov, môžete nás kontaktovať na adrese [email protected]. Budeme sa snažiť zabezpečiť maximálnu ochranu.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás prostredníctvom tohto e-mailu.