Príobháideachas

Dáta éifeachtach: 9 Feabhra 2023

Tá an tIonad Trédhearcachta (“sinn”, “muid”, “ár”, nó an “Eagraíocht”) tiomanta do phríobháideacht daoine aonair a thugann cuairt ar ár láithreáin ghréasáin a chosaint. Táimid tiomanta do phríobháideachas a chosaint d’eintitis dhlíthiúla ach amháin má tá feidhm aige de réir an dlí is infheidhme atá i bhfeidhm. Tá an ráiteas príobháideachta seo chun ár mbeartais a chur ar an eolas maidir le bailiú, úsáid agus nochtadh sonraí pearsanta agus tú ag brabhsáil ar ár suíomhanna Gréasáin agus na roghanna atá agat maidir leis na sonraí sin.

Trí úsáid a bhaint as ár suíomh Gréasáin, aontaíonn tú le bailiú agus úsáid faisnéise de réir an bheartais seo.

Má tá aon cheist nó gearán agat maidir le cleachtais phríobháideachais na hEagraíochta, déan teagmháil linn trí úsáid a bhaint as an ríomhphost seo le do thoil.

Clúdaíonn an ráiteas príobháideachta seo an suíomh Gréasáin seo a leanas: https://transpcentre.wpengine.com/

Cad a bhailímid?

Bailímid na cineálacha faisnéise seo a leanas chun críocha éagsúla (liostaithe thíos) chun ár seirbhís a sholáthar duit agus a fheabhsú:

 • Sonraí Pearsanta
 • Sonraí Úsáide
 • Sonraí Suímh
 • Sonraí Fianáin a Rianú

Sonraí Pearsanta

Nuair a dhéanann tú teagmháil linn maidir le faisnéis a fháil faoinár seirbhísí, nuair a chláraíonn tú chun freastal ar ár n-imeachtaí nó nuair a dhéanann tú iarratas ar obair linn, éilíonn an Lárionad Trédhearcachta ort faisnéis teagmhála phearsanta a sholáthar ar féidir a úsáid chun teagmháil a dhéanamh leat nó chun tú a aithint. Féadfaidh faisnéis inaitheanta phearsanta a bheith san áireamh, ach níl sé teoranta dóibh:

 • Céadainm agus sloinne
 • Seoladh ríomhphoist

Sonraí Úsáide

D’fhéadfaimis faisnéis a bhailiú freisin faoin gcaoi a ndéantar rochtain ar an tseirbhís agus faoin gcaoi a n-úsáidtear é (“Sonraí Úsáide”). D’fhéadfadh go n-áireofaí leis na sonraí úsáide seo faisnéis amhail seoladh Prótacail Idirlín do ríomhaire (m.sh. seoladh IP), cineál brabhsálaí, leagan brabhsálaí, leathanaigh ár suíomhanna Gréasáin a dtugann tú cuairt orthu, am agus dáta do chuairte, an t-am a chaitear ar na leathanaigh sin, uathúil aitheantóirí feiste agus sonraí diagnóiseacha eile.

Sonraí Suímh

Féadfaimid faisnéis faoi do shuíomh a úsáid agus a stóráil má thugann tú cead dúinn é sin a dhéanamh (“Sonraí Suímh”). Bainimid úsáid as na sonraí seo chun gnéithe dár seirbhís a sholáthar agus chun an tseirbhís a chuirimid ar fáil a fheabhsú agus a shaincheapadh.

Is féidir leat seirbhísí suímh a chumasú nó a dhíchumasú nuair a úsáideann tú ár suíomhanna Gréasáin am ar bith, trí shocruithe do ghléis.

Sonraí Fianáin a Rianú

Bainimid úsáid as fianáin agus teicneolaíochtaí rianaithe cosúla chun an ghníomhaíocht ar ár láithreáin ghréasáin a rianú agus chun faisnéis áirithe a choinneáil.

Tá tuilleadh eolais faoi Fhianáin agus samplaí de na fianáin a úsáidimid le fáil ar an leathanach Beartas Fianán .

Conas a úsáidimid do shonraí?

Úsáideann an Lárionad Trédhearcachta na sonraí a bhailítear chun críocha éagsúla a shonraítear anseo ina dhiaidh seo.

Úsáideann an Lárionad Trédhearcachta sonraí pearsanta maidir lenár Sínitheoirí (ionchasacha) chun na seirbhísí a iarrtar a dhéanamh. Mar shampla, má chuireann tú isteach ó chun muid a chur ar an eolas faoi do spéis le bheith i do Shínitheoir, úsáidfimid an fhaisnéis a chuir tú ar fáil chun cumarsáid a sheoladh chugat maidir le céimeanna breise chun bheith i do Shínitheoir, agus faisnéis faoinár ngrúpa.

Coinneáil Sonraí

Ní choinneoidh an Lárionad Trédhearcachta do shonraí pearsanta ach chomh fada agus is gá chun na gcríoch atá leagtha amach sa Bheartas Príobháideachta seo. Coinneoimid agus úsáidfimid do shonraí pearsanta a mhéid is gá chun ár n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh (mar shampla, má cheanglaítear orainn do shonraí a choinneáil chun cloí leis na dlíthe is infheidhme), díospóidí a réiteach, agus ár gcomhaontuithe agus ár mbeartais dlí a fhorfheidhmiú.

Coimeádfaidh an tIonad Trédhearcachta sonraí úsáide freisin chun críocha anailíse inmheánaigh. Go ginearálta coinnítear sonraí úsáide ar feadh tréimhse níos giorra, ach amháin nuair a úsáidtear na sonraí seo chun slándáil a neartú nó chun feidhmiúlacht ár seirbhíse a fheabhsú, nó nuair a bhíonn oibleagáid dhlíthiúil orainn na sonraí seo a choinneáil ar feadh tréimhsí ama níos faide.

Aistriú Sonraí

Is féidir do chuid faisnéise, lena n-áirítear sonraí pearsanta, a aistriú chuig — agus a chothabháil ar — ríomhairí atá suite lasmuigh de do stát, cúige, tír nó dlínse rialtais eile áit a bhféadfadh na dlíthe cosanta sonraí a bheith difriúil ná na dlíthe cosanta sonraí atá agat.

Tabhair faoi deara le do thoil go n-aistrímid na sonraí, lena n-áirítear sonraí pearsanta, chuig an mBeilg agus go ndéanaimid próiseáil orthu ansin. Tá ár bhfreastalaithe gréasáin agus ár n-ionaid sonraí lonnaithe sa Bheilg.

Is ionann do thoiliú leis an mBeartas Príobháideachta seo agus faisnéis dá leithéid a chur isteach ina dhiaidh sin agus do chomhaontú leis an aistriú sin.

Déanfaidh an Lárionad Trédhearcachta gach beart is gá le réasún chun a chinntiú go gcaitear le do shonraí go slán agus de réir an Bheartais Príobháideachta seo agus ní dhéanfar aon aistriú ar do shonraí pearsanta chuig eagraíocht nó tír mura bhfuil rialuithe leordhóthanacha i bhfeidhm lena n-áirítear an tslándáil. de do chuid sonraí agus faisnéis phearsanta eile.

Slándáil Sonraí

Tá slándáil do shonraí tábhachtach dúinne ach cuimhnigh nach bhfuil aon mhodh tarchuir thar an Idirlíon, nó modh stórála leictreonach 100% slán. Cé go ndéanaimid ár ndícheall modhanna inghlactha tráchtála a úsáid chun do shonraí pearsanta a chosaint, ní féidir linn a shlándáil iomlán a ráthú.

Aontaíonn tú agus glacann tú leis na rioscaí a bhaineann le húsáid an idirlín.

Do Chearta

Tá sé mar aidhm ag an Lárionad Trédhearcachta céimeanna réasúnta a ghlacadh chun ligean duit úsáid do shonraí pearsanta a cheartú, a leasú, a scriosadh nó a theorannú.

Más mian leat go gcuirfí ar an eolas tú cad iad na sonraí pearsanta atá againn fút agus más mian leat go mbainfí den ár gcórais iad, déan teagmháil linn le do thoil.

I gcúinsí áirithe, tá an ceart agat:

 • Chun rochtain a fháil agus cóip de na sonraí pearsanta atá againn fút a fháil
 • Chun aon sonraí pearsanta atá á gcoinneáil fút atá míchruinn a cheartú
 • Gearán a dhéanamh le húdarás inniúil maoirseachta
 • A iarraidh go scriosfar na sonraí pearsanta atá á gcoinneáil fút (“an ceart chun dearmad a dhéanamh”)

D’fhéadfadh go mbeadh an ceart agat chun iniomparthacht sonraí, más infheidhme maidir le do chás de réir an dlí atá i bhfeidhm, don fhaisnéis a sholáthraíonn tú don Lárionad Trédhearcachta. Má tá dualgas orainn an iniomparthacht a chomhlíonadh, is féidir leat iarratas a dhéanamh chun cóip a fháil de do shonraí pearsanta i bhformáid leictreonach a úsáidtear go coitianta ionas gur féidir leat iad a bhainistiú agus a bhogadh.

Tabhair faoi deara go bhféadfaimis iarraidh ort d’aitheantas a fhíorú sula bhfreagróimid iarratais dá leithéid.

Soláthraithe Seirbhíse

Féadfaimid cuideachtaí agus daoine aonair tríú páirtí a fhostú chun an tseirbhís a sholáthraímid (“Soláthróirí Seirbhíse”) a éascú, chun an tseirbhís a sholáthar ar ár son, chun seirbhísí a bhaineann le seirbhís a dhéanamh nó chun cabhrú linn anailís a dhéanamh ar an gcaoi a n-úsáidtear ár seirbhís. Go háirithe, féadfaimid tacaíocht tríú páirtithe a úsáid chun an suíomh Gréasáin seo a óstáil agus a chothabháil.

Níl rochtain ag na tríú páirtithe seo ar do shonraí pearsanta ach amháin chun na tascanna seo a dhéanamh ar ár son agus tá sé de dhualgas orthu gan iad a nochtadh nó a úsáid chun aon chríche eile.

Diúltaimid ár ndliteanas agus nílimid freagrach as aon chostais agus/nó damáistí a d’fhéadfadh Soláthróirí Seirbhíse a chur ort.

Anailísíocht

D’fhéadfaimis soláthraithe seirbhíse tríú páirtí a úsáid chun monatóireacht agus anailís a dhéanamh ar úsáid ár seirbhíse.

Google Analytics

Is seirbhís anailísíochta gréasáin é Google Analytics a thairgeann Google a rianaíonn agus a thuairiscíonn trácht láithreán gréasáin. Úsáideann Google na sonraí a bhailítear chun úsáid ár Seirbhíse a rianú agus monatóireacht a dhéanamh uirthi. Roinntear na sonraí seo le seirbhísí eile Google. Féadfaidh Google na sonraí a bhailítear a úsáid chun fógraí a líonra fógraíochta féin a chur i gcomhthéacs agus a phearsantú.

Is féidir leat tarraingt siar as do ghníomhaíocht ar an tSeirbhís a chur ar fáil do Google Analytics trí bhreiseán brabhsálaí rogha an diúltaithe Google Analytics a shuiteáil. Cuireann an breiseán cosc ar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, agus dc.js) faisnéis a roinnt le Google Analytics faoi ghníomhaíocht cuairteanna.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar chleachtais phríobháideachais Google, tabhair cuairt ar leathanach gréasáin Téarmaí Príobháideachta Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy

Naisc chuig Láithreáin Eile

D’fhéadfadh naisc chuig suíomhanna eile nach bhfuil á bhfeidhmiú againn a bheith inár seirbhís. Má chliceálann tú ar nasc tríú páirtí, díreofar chuig suíomh an tríú páirtí sin thú. Molaimid go láidir duit athbhreithniú a dhéanamh ar Bheartas Príobháideachta gach láithreán a dtugann tú cuairt air.

Níl aon smacht againn agus ní ghlacaimid aon fhreagracht as ábhar, polasaithe príobháideachta nó cleachtais aon suíomh nó seirbhísí tríú páirtí.

Príobháideacht Leanaí

Ní thugann ár seirbhís aghaidh ar aon duine faoi 13 bliana d’aois, nó ar aois níos óige más infheidhme de réir dlí sonrach a d’fhéadfadh a bheith i bhfeidhm ach nach bhfuil níos óige ná 13 bliana d’aois (“Leanaí”).

Ní bhailímid go feasach faisnéis inaitheanta phearsanta ó aon duine faoi bhun 13 bliana d’aois. Más tuismitheoir nó caomhnóir thú agus má tá a fhios agat gur thug do leanbh sonraí pearsanta dúinn, déan teagmháil linn le do thoil. Má thagaimid ar an eolas go bhfuil sonraí pearsanta bailithe againn ó leanaí gan toiliú tuismitheora a fhíorú, glacaimid céimeanna chun an fhaisnéis sin a bhaint dár bhfreastalaithe.

Nochtadh um Fhorfheidhmiú an Dlí

I gcúinsí áirithe, d’fhéadfadh go n-iarrfaí ar an Lárionad Trédhearcachta do shonraí pearsanta a nochtadh más gá sin a dhéanamh de réir an dlí nó mar fhreagra ar iarratais bhailí ó údaráis phoiblí (m.sh. cúirt nó gníomhaireacht rialtais).

Ceanglais Dhlíthiúla agus teorainn freagrachta

Féadfaidh an Lárionad Trédhearcachta do shonraí pearsanta a nochtadh de mheon macánta go bhfuil gá le gníomh den sórt sin chun:

 • Oibleagáid dhlíthiúil a chomhlíonadh
 • Chun cearta nó maoin an Ionaid Trédhearcachta a chosaint agus a chosaint
 • Chun éagóir fhéideartha maidir leis an tseirbhís a chosc nó a imscrúdú
 • Sábháilteacht phearsanta úsáideoirí na seirbhíse nó an phobail a chosaint
 • Chun cosaint in aghaidh dliteanas dlíthiúil

Athruithe ar an bPolasaí Príobháideachta seo

D’fhéadfaimis ár bPolasaí Príobháideachta a nuashonrú ó am go chéile. Cuirfimid in iúl duit faoi aon athruithe tríd an bPolasaí Príobháideachta nua a phostáil ar an leathanach seo.

Moltar duit an Beartas Príobháideachta seo a athbhreithniú go tréimhsiúil le haghaidh aon athruithe. Bíonn éifeacht ag athruithe ar an bPolasaí Príobháideachta seo nuair a phostáiltear ar an leathanach seo iad.

Calaois ríomhphoist

Tá méadú mór tagtha ar chalaois ríomhphoist le blianta beaga anuas, tá cibearchoireachta ag éirí níos cliste agus tá do chabhair ag teastáil uainn chun iad a chomhrac.

Bainfidh cibearchoireachta úsáid as aon mhodh is féidir leo chun tú a bhualadh le do chuid faisnéise pearsanta, do chuid faisnéise airgeadais a roinnt nó fiú iarraidh ort íocaíochtaí coiriúla gan iarraidh a dhéanamh. Déanfaidh formhór na gcibearchoireachta iarracht teagmháil a dhéanamh le hionadaithe ardleibhéil na cuideachta agus déanfaidh siad iarracht práinne a chruthú.

Cuimhnigh, le do thoil, go bhfuil go leor teicnící calaoiseacha ann agus fiú le teicneolaíochtaí reatha, seachnóidh go leor calaois ríomhphoist na bearta slándála a chuir cuideachtaí i bhfeidhm.

Cad a dhéanamh i gcás amhrais?

Mura bhfuil tú cinnte an bhfuil an ríomhphost legit, is é do chara is fearr ná do roinn TFC / TF / Slándála. Is féidir leo cabhrú le fiosrú a dhéanamh ar thionscnamh agus ar dhlisteanacht an ríomhphoist.

Conas ríomhphoist chalaoiseacha a thuairisciú?

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ag [email protected] chun ríomhphost calaoiseach a thuairisciú nó chun cabhair a fháil chun do shonraí a chosaint. Déanfaimid iarracht ár ndícheall cosaint uasta a chinntiú.

Glaoigh orainn

Má tá aon cheist agat faoin bPolasaí Príobháideachta seo, déan teagmháil linn tríd an ríomhphost seo le do thoil .