Διαρθρωτικοί δείκτες

Σύμφωνα με τη δέσμευση 41 του Κώδικα, οι υπογράφοντες δεσμεύονται να εργαστούν στο πλαίσιο της Ομάδας δράσης για την ανάπτυξη Διαρθρωτικών δεικτών, οι οποίοι αποσκοπούν στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Κώδικα όσον αφορά τη μείωση της εξάπλωσης της διαδικτυακής παραπληροφόρησης για κάθε έναν από τους σχετικούς Υπογράφοντες και για ολόκληρο το διαδικτυακό οικοσύστημα στην ΕΕ και σε επίπεδο κράτους μέλους. Οι Υπογράφοντες θα συνεργαστούν με τους σχετικούς φορείς στο πλαίσιο αυτό, συμπεριλαμβανομένων των ERGA και EDMO.

Για τον σκοπό αυτόν, οι Υπογράφοντες δημιούργησαν μια Ομάδα εργασίας τον Ιούνιο του 2022, μετά την παρουσίαση του ενισχυμένου Κώδικα. Η Ομάδα εργασίας θα υποβάλλει έκθεση σχετικά με την πρόοδό της στην Ομάδα δράσης σε τριμηνιαία βάση και θα διαβουλεύεται με εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων των EDMO και ERGA.

Η Ομάδα εργασίας θα δημοσιεύσει τις μετρήσεις της για τους Διαρθρωτικούς δείκτες σύμφωνα με την πρώτη πλήρη έκθεση των Υπογραφόντων, καθώς και την πλήρη μεθοδολογία της, με την προϋπόθεση ότι αυτές μπορεί να απαιτούν περαιτέρω βελτιώσεις με την πάροδο του χρόνου.